Khi nào thì Affiliator được thanh toán ?

Cập nhật ngày 09/09/2016
Có 2 trường hợp bạn được thanh toán, đó là:

-       Khi doanh thu trong tháng của bạn đạt được x.000 tiền.

-       Khi doanh thu trong tháng của bạn đã được duyệt.