Làm thế nào để tạo một yêu cầu thanh toán?

Cập nhật ngày 09/09/2016
Bạn điều hướng đến “Thanh toán Menu” và click vào “Yêu cầu thanh toán”. Bạn có thể kiểm tra các khoản hoa hồng trên báo cáo tại đây. Nhấn nút “Yêu cầu” để xác nhận số tiền hoa hồng.