Làm thế nào để thay đổi mật khẩu?

Cập nhật ngày 09/09/2016
Bạn vào phần “Cài đặt”, nhập mật khẩu hiện tại của bạn để tiếp tục. Sau đó nhập và xác nhận mật khẩu mới và cập nhật.